Andmekaitsetingimused

Lepalaane Põllumajandus OÜ (aadress Vahe tn 1, Põltsamaa linn 48103; registrikood 14185997) peab isikuandmete kaitset oluliseks igapäevase äritegevuse osaks. Lepalaane Põllumajandus OÜ järgib isikuandmete kaitsega seonduvaid kohustusi parimal võimalikul viisil, lähtudes asjakohastest õigusaktidest ja pidades silmas nendest tulenevaid füüsiliste isikute õiguseid.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete allikad

Füüsilised isikud avaldavad ise oma isikuandmeid Lepalaane Põllumajandus OÜ-le seonduvalt Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamisega, näiteks hinnapakkumiste küsimisel või lepinguvälises või lepingulises suhtes ja erinevate päringute tegemisel.

Lepalaane Põllumajandus OÜ koostööpartnerid avaldavad Lepalaane Põllumajandus OÜ-le oma koostööpartnerite või töötajate isikuandmeid.

Lepalaane Põllumajandus OÜ saab füüsiliste isikute isikuandmeid ka avalikest allikatest, nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat ja kinnisvara müügikuulutusi avaldavad meediaväljaanded ning veebilehed.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete kirjeldus

Lepalaane Põllumajandus OÜ töötleb peamiselt järgnevalt nimetatud isikuandmeid. Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt pakutavate teenuste paljusust ja personaalsust arvesse võttes, ei ole järgnev nimekiri ammendav: nimi; isikukood; telefoninumber; e-posti aadress; elukoha aadress; füüsilisele isikule kuuluva(te) kinnistute aadress; isikut tõendava dokumendi andmed; pangakonto number; teave maksekohustuste kohta; töö- ja ametikoha teave; keeleoskusega seonduv teave; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole Lepalaane Põllumajandus OÜ eesmärk, kuid millest Lepalaane Põllumajandus OÜ võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida Lepalaane Põllumajandus OÜ eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad Lepalaane Põllumajandus OÜ-le erinevate suhtlusviiside ja koostöösuhete kaudu teatavaks saada.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt isikuandmete töötlemise eesmärgid 

Lepalaane Põllumajandus OÜ töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel: füüsilise isiku tuvastamine; füüsilise isiku päringutele vastamine; füüsilisele isikule kuuluva kinnistu, metsamaa või põllumaa ost-müük ja seonduva hinnapakkumise tegemine ning lepingueelsete läbirääkimiste pidamine ja lepingu täitmine, sh kinnisasja või raieõiguste juurdepääsude kaardistamine; füüsilisele isikule kuuluva metsa uuendamine; füüsilisele isikule kuuluvate raieõiguste ost; pretensioonide esitamine ja õigusvaidluste lahendamine.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Lepalaane Põllumajandus OÜ töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid peamiselt järgmistel õiguslikel alustel: füüsilise isiku nõusolek; lepingueelsed läbirääkimised; lepingu täitmine; seadusest tuleneva kohustuse täitmine; õigustatud huvi.

Kui füüsiline isik pöördub Lepalaane Põllumajandus OÜ poole viimase poolt pakutavate teenuste saamiseks, peab Lepalaane Põllumajandus OÜ töötlema füüsilise isiku isikuandmeid selleks, et füüsilise isiku päringule vastata. Lepalaane Põllumajandus OÜ võib ka küsida füüsilise isiku nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul on füüsilisel isikul õigus igal ajal isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, kuid see ei mõjuta nõusoleku kehtivuse ajal tehtud töötlemistoimingute õiguspärasust.

Lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu täitmiseks on Lepalaane Põllumajandus OÜ-l vaja füüsiliste isikute isikuandmeid töödelda. Isikuandmete töötlemiseta ei saa lepingueelseid läbirääkimisi pidada, lepingut sõlmida ega seda täita. Lepalaane Põllumajandus OÜ töötleb vaid neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on vaja.

Lepalaane Põllumajandus OÜ töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Lepalaane Põllumajandus OÜ õigustatud huviks on füüsilistele isikutele edukas ning kasumlik teenuste osutamine, sh kinnistu, metsamaa, põllumaa ja raieõiguste ost-müük ning metsa uuendamine, st õigustatud huvi tuleneb Lepalaane Põllumajandus OÜ ärihuvist. Selle huvi edukaks ning kasumlikuks realiseerimiseks on vajalik isikuandmete töötlemine. Lepalaane Põllumajandus OÜ huvid ühtivad üldiselt teenuseid saavate isikute huvidega, kes Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt pakutavaid teenuseid kasutades või Lepalaane Põllumajandus OÜ-lt pakkumisi saades, saavad parendada vara, realiseerida vara ning hinnata vara parendamise või realiseerimise mõistlikkust pakkumise saamise ajal. Seejuures ei kahjusta Lepalaane Põllumajandus OÜ füüsiliste isikute õiguseid ebamõistlikult. Avalikes andmebaasides avaldatud õigete isikuandmete töötlemist, olukorras, kus see on tasuta või tasu eest kõikidele isikutele piiramatult lubatud, võib füüsiline isik teatavatel juhtudel eeldada ning kui konkreetne füüsiline isik ei soovi Lepalaane Põllumajandus OÜ-ga kontakti jätkumist, Lepalaane Põllumajandus OÜ seda ei jätka ning konkreetsele füüsilisele isikule ei teki Lepalaane Põllumajandus OÜ tegevusest mis tahes kahju. Harva on vaja füüsiliste isikute isikuandmeid õigustatud huvi alusel töödelda teenuste osutamisega seonduvate pretensioonide esitamiseks ning vaidluste lahendamiseks.

Asjakohaselt juhul töötleb Lepalaane Põllumajandus OÜ füüsilise isiku isikuandmeid ka seadusest otseselt tulenevate kohustuste täitmiseks.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete edastamine

Teenuste osutamise ning koostöösuhete käigus Lepalaane Põllumajandus OÜ üldiselt füüsiliste isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edasta. Kui see on vajalik võib Lepalaane Põllumajandus OÜ füüsiliste isikute isikuandmeid edastada õigusnõustajatele või notaritele lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil ning õigusvaidluste lahendamise eesmärgil. Samuti võib Lepalaane Põllumajandus OÜ füüsilise isiku isikuandmeid edastada metsa-ja maahaldamise teenuse pakkujatele, kes tegutsevad Lepalaane Põllumajandus OÜ alltöövõtjatena.

Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete säilitamine

Lepalaane Põllumajandus OÜ säilitab füüsiliste isikute isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise tähtaegu. Hinnapakkumise tegemiseks töödeldud isikuandmeid Lepalaane Põllumajandus OÜ ei säilita pärast seda, kui füüsiline isik ei soovi Lepalaane Põllumajandus OÜ-lt hinnapakkumist. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitab Lepalaane Põllumajandus OÜ 7 aastat. Lepingute täitmisega seonduvaid isikuandmeid säilitab Lepalaane Põllumajandus OÜ 10 aastat pärast konkreetse lepingu nõuetekohase täitmise lõppemist. Pretensioonide ja õigusvaidlustega seonduvaid isikuandmeid säilitab Lepalaane Põllumajandus OÜ 10 aastat pärast vaidluse lõppu või kohtulahendi jõustumist.

Füüsilise isiku õigused seonduvalt talle kuuluvate isikuandmetega

Füüsilisel isikul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Lepalaane Põllumajandus OÜ valduses. Samuti on füüsilisel isikul õigus taotleda Lepalaane Põllumajandus OÜ-lt enda isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või ebatäielikud. Ühtlasi on füüsilisel isikul võimalik taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui sellise nõude esitamiseks on täidetud vähemalt üks asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Teatavatel juhtudel on füüsilisel isikul õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on füüsilisel isikul õigus esitada vastuväide enda isikuandmete töötlemisele Lepalaane Põllumajandus OÜ poolt. Muuhulgas on füüsilisel isikul õigus enda õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.

Täiendavate küsimuste korral on füüsilisel isikul enda isikuandmetega seonduvalt võimalik esitada päring Lepalaane Põllumajandus OÜ e-postiaadressil info@lepalaane.ee.